Luật doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Thuế và kế toán

Công bố TCCL

Giấy phép

Visa - hộ chiếu

Đất đai - thừa kế

Mã số - mã vạch

Báo giá dịch vụ

Trang nhất Home » Trang chủ » Luật doanh nghiệp » Đầu tư nước ngoài

Ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh

 • Ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh
  Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật đầu tư năm 2014 và Điều 8 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh bao gồm:
  1)     Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật đầu tư:
  TT Tên cht Tên khoa học Mã thông tin CAS
  1 Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl -1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheno - oripavine 25333-77-1
  2 Acetyl-alpha-methylfenanyl N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide 101860-00-8
  3 Alphacetylmethadol α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane 17199-58-5
  4 Alpha-methylfentanyl N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] propionanilide 79704-88-4
  5 Beta-hydroxyfentanyl N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 4 - piperidyl] propionanilide 78995-10-5
  6 Beta-hydroxymethyl-3 - fentanyl N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide 78995-14-9
  7 Brolamphetamine (DOB) 2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine 64638-07-9
  8 Cần sa và các chế phẩm từ cần sa   8063-14-7
  9 Cathinone (-) - α - aminopropiophenone 71031-15-7
  10 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9
  11 DET N, N - diethyltryptamine 7558-72-7
  12 Delta-9-tetrahydrocanabinol và các đồng phân (6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a- tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol 1972-08-3
  13 DMA (±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenylethylamine 2801-68-5
  14 DMHP 3 - (1,2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran 32904-22-6
  15 DMT N, N - dimethyltryptamine 61-50-7
  16 DOET (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy -α- phenethylamine 22004-32-6
  17 Eticyclidine N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine 2201-15-2
  18 Etorphine Tetrahydro -7α - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine 14521-96-1
  19 Etryptamine 3 - (2 - aminobuty) indole 2235-90-7
  20 Heroine Diacetylmorphine 561-27-3
  21 Ketobemidone 4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine 469-79-4
  22 MDMA (±) - N - α - dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine 42542-10-9
  23 Mescalin 3,4,5 - trimethoxyphenethylamine 54-04-6
  24 Methcathinone 2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - one 5650-44-2
  25 4 - methylaminorex (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline 3568-94-3
  26 3 - methylfentanyl N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide 42045-86-3
  27 3 - methylthiofentanyl N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide 86052-04-2
  28 MMDA (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α - methylphenylethylamine 13674-05-0
  29 Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác (5α,6α)-17-Methyl-7,8-didehydro-4,5- epoxymorphinan-3,6-diol - bromomethane (1:1) 125-23-5
  30 MPPP 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester) 13147-09-6
  31 (+) - Lysergide (LSD) 9,10 - didehydro -N,N- diethyl - 6 - methylergoline - 8β carboxamide 50-37-3
  32 N - hydroxy MDA (MDOH) (±) - N - hydroxy - [α - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine 74698-47-8
  33 N-ethyl MDA (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine 82801-81-8
  34 Para - fluorofentanyl 4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide 90736-23-5
  35 Parahexyl 3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol 117-51-1
  36 PEPAP 1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate 64-52-8
  37 PMA p - methoxy - α - methylphenethylamine 64-13-1
  38 Psilocine, Psilotsin 3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol 520-53-6
  39 Psilocybine 3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl dihydrogen phosphate 520-52-5
  40 Rolicyclidine 1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0
  41 STP, DOM 2,5 - dimethoxy - 4, α - dimethylphenethylamine 15588-95-1
  42 Tenamfetamine (MDA) α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine 4764-17-4
  43 Tenocyclidine (TCP) 1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1
  44 Thiofentanyl N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide 1165-22-6
  45 TMA (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - methylphenylethylamine 1082-88-8
  Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.
  2)  Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư;
  STT Tên hóa chất Số CAS Mã số HS
  A Các hóa chất độc    
  1 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofluoridate
  Ví dụ:
  Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluoridate
  Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
   
   
   
  107-44-8
  96-64-0
  2931.00
   
   
  2931.00
  2931.00
  2 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) – phosphoramidocyanidate
  Ví dụ:
    2931.00
   
  Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate 77-81-6 2931.00
  3 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) S-2-dialkyl
  (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl
  (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonothiolate
  và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng .
  Ví dụ:
    2930.90
   
  VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 50782-69-9 2930.90
  4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh (Sulfur mustards):    
  ð 2-Chloroethylchloromethylsulfide
  ð Khí gây bỏng: Bis(2-chloroethyl)sulfide
  ð Bis(2-chloroethylthio) methane
  ð Sesquimustard:
  1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
  ð 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane
  ð 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane
  ð 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane
  ð Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether
  ð Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis(2-chloroethylthioethyl) ether
  2625-76-5
  505-60-2
  63869-13-6
  3563-36-8
   
  63905-10-2
  142868-93-7
  142868-94-8
  63918-90-1
  63918-89-8
  2930.90
  2930.90
  2930.90
  2930.90
   
  2930.90
  2930.90
  2930.90
  2930.90
  2930.90
  5 Các hợp chất Lewisite (chứa Arsen): Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine 541-25-3 2931.00
  Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine
  Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine
  40334-69-8
  40334-70-1
  2931.00
  2931.00
  6 Hơi cay Nitơ (Nitrogen mustards): HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine 538-07-8 2921.19
  HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine
  HN3: Tris(2-chloroethyl)amine
  51-75-2
  555-77-1
  2921.19
  2921.19
  7 Saxitoxin 35523-89-8 3002.90
  8 Ricin 9009-86-3 3002.90
  B Các tiền chất    
  1 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride    
  Ví dụ.DF: Methylphosphonyldifluoride 676-99-3 2931.00
  2 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) O-2-dialkyl
  (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl
  (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonite
  và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng
  Ví dụ:
    2931.00
  QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 57856-11-8 2931.00
  3 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 1445-76-7 2931.00
  4 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 7040-57-5 2931.00
  C Khoáng vật    
  1 Amiang màu thuộc nhóm Amphibol    
  3)Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật đầu tư:
  PHỤ LỤC 3
  DANH MỤC
  CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
  NHÓM I: Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm
  cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh
  I A. Thực vật
  TT Tên Việt Nam Tên khoa học
    NGÀNH THÔNG PINOPHYTA
    LỚP THÔNG PINOSIDA
    Họ Hoàng đàn Cupressaceae
  1            Bách Đài Loan Taiwania cryptomerioides
  2            Bách  vàng Xanthocyparis vietnamensis
  3            Hoàng đàn Cupressus torulosa
  4            Sa mộc dầu Cunninghamia konishii
  5            Thông nước Glyptostrobus pensilis
    Họ Thông Pinaceae
  6            Du sam đá vôi Keteleeria davidiana
  7            Vân sam Fan si pang Abies delavayi var. nukiangensis
    NGÀNH MỘC LAN MAGNOLIOPHYTA
    LỚP MỘC LAN MAGNOLIOPSIDA
    Họ dầu Dipterocarpaceae
  8            Chai lá cong Shorea falcata
  9            Kiền kiền Phú Quốc Hopea pierrei
  10       Sao hình tim Hopea cordata
  11       Sao mạng Cà Ná Hopea reticulata
    Họ Hoàng liên gai Berberidaceae
  12       Hoàng liên gai Berberis julianae
    Họ Mao lương Ranunculaceae
  13       Hoàng liên chân gà Coptis quinquesecta
  14       Hoàng liên Trung Quốc Coptis chinensis
    Họ Ngũ gia bì Araliaceae
  15       Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất) Panax bipinnatifidus
  16       Sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis
  17       Tam thất hoang Panax stipuleanatus
    LỚP HÀNH LILIOPSIDA
    Họ lan Orchidaceae
  18       Các loài Lan kim tuyến Anoectochilus spp.
  19       Các loài Lan hài Paphiopedilum spp.
  I B. Động vật
  STT Tên Việt Nam Tên khoa học
    LỚP THÚ MAMMALIA
    BỘ CÁNH DA DERMOPTERA
    Họ Chồn dơi Cynocephaliadea
  1             Chồn bay (Cầy bay) Cynocephalus variegatus
    BỘ LINH TRƯỞNG PRIMATES
    Họ Cu li Loricedea
  2             Cu li lớn Nycticebus bengalensis
  3             Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus
    Họ Khỉ Cercopithecidae
  4             Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus villosus
  5             Voọc Cát Bà (Voọc đen đầu vàng) Trachypithecus poliocephalus
  6             Voọc chà vá chân đen Pygathrix nigripes
  7             Voọc chà vá chân đỏ (Voọc chà vá chân nâu) Pygathrix nemaeus
  8             Voọc chà vá chân xám Pygathrix cinerea
  9             Voọc đen Hà Tĩnh (Voọc gáy trắng) Trachypithecus hatinhensis
  10        Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi
  11        Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri
  12        Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus
  13        Voọc xám Trachypithecus barbei
    Họ Vượn Hylobatidae
  14        Vượn đen má hung Nomascus (Hylobates) gabriellae
  15        Vượn đen má trắng Nomascus (Hylobates) leucogenys
  16        Vượn đen tuyền Đông Bắc (Vượn Cao Vít) Nomascus (Hylobates) nasutus
  17        Vượn đen tuyền Tây Bắc Nomascus (Hylobates) concolor
    BỘ THÚ ĂN THỊT CARNIVORA
    Họ Chó Carnidae
  18        Sói đỏ (Chó sói lửa) Cuon alpinus
    Họ Gấu Ursidea
  19        Gấu chó Ursus (Helarctos) malayanus
  20        Gấu ngựa Ursus (Selenarctos) thibetanus
    Họ Chồn Mustelidea
  21        Rái cá lông mũi Lutra sumatrana
  22        Rái cá lông mượt Lutrogale perspicillata
  23        Rái cá thường Lutra lutra
  24        Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus
    Họ Cầy Viverridae
  25        Cầy mực (Cầy đen) Arctictis binturong
    Họ Mèo Felidea
  26        Báo gấm Neofelis nebulosa
  27        Báo hoa mai Panthera pardus
  28        Beo lửa (Beo vàng) Catopuma temminckii
  29        Hổ Panthera tigris
  30        Mèo cá Prionailurus viverrinus
  31        Mèo gấm Pardofelis marmorata
    BỘ CÓ VÒI PROBOSCIDEA
  32        Voi Elephas maximus
    BỘ MÓNG GUỐC LẺ PERISSODACTYLA
  33        Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus
    BỘ MÓNG GUỐC
  NGÓN CHẴN
  ARTIODACTYLA
    Họ Hươu nai Cervidea
  34        Hươu vàng Axis porcinus
  35        Hươu xạ Moschus berezovskii
  36        Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis
  37        Mang Trường Sơn Muntiacus truongsonensis
  38        Nai cà tong Rucervus eldi
    Họ Trâu bò Bovidea
  39        Bò rừng Bos javanicus
  40        Bò tót Bos gaurus
  41        Bò xám Bos sauveli
  42        Sao la Pseudoryx nghetinhensis
  43        Sơn dương Naemorhedus sumatraensis
  44        Trâu rừng Bubalus arnee
    BỘ TÊ TÊ PHOLIDOTA
    Họ Tê tê Manidae
  45        Tê tê java Manis javanica
  46        Tê tê vàng Manis pentadactyla
    BỘ THỎ RỪNG LAGOMORPHA
    Họ Thỏ rừng Leporidae
  47        Thỏ vằn Nesolagus timinsi
    BỘ CÁ VOI CETACEA
    Họ Cá heo Delphinidea
  48        Cá Heo trắng Trung Hoa Sousa chinensis
    BỘ HẢI NGƯU SIRNIA
  49        Bò biển Dugong dugon
    LỚP CHIM AVES
    BỘ BỒ NÔNG PELECANIFORMES
    Họ Bồ nông Pelecanidea
  50        Bồ nông chân xám Pelecanus philippensis
    Họ Cổ rắn Anhingidea
  51        Cổ rắn (Điêng điểng) Anhinga melanogaster
    Họ Diệc Ardeidea
  52        Cò trắng Trung Quốc Egretta eulophotes
  53        Vạc hoa Gorsachius magnifcus
    Họ Hạc Ciconiidea
  54        Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus
  55        Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
    Họ Cò quắm Threskiornithidea
  56        Cò thìa Platalea minor
  57        Quắm cánh xanh (Cò quắm cánh xanh) Pseudibis davisoni
  58        Quắm lớn (Cò quắm lớn) Thaumatibis gigantea
    BỘ NGỖNG ANSERIFORMES
    Họ Vịt Anatidea
  59        Ngan cánh trắng Cairina scutulata
    BỘ GÀ GALLIFORMES
    Họ Trĩ Phasianidea
  60        Gà so cổ hung Arborophila davidi
  61        Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi
  62        Gà lôi tía Tragopan temminckii
  63        Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini
  64        Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum
    BỘ SẾU GRUIFORMES
    Họ Sếu Gruidae
  65        Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi) Grus antigone
    Họ Ô tác Otidae
  66        Ô tác Houbaropsis bengalensis
    BỘ SẢ CORACIIFORMES
    Họ Hồng hoàng Bucerotidae
  67        Niệc nâu Ptilolaemus tickelli
  68        Niệc cổ hung Aceros nipalensis
  69        Niệc mỏ vằn Aceros undulatus
  70        Hồng hoàng Buceros bicornis
    BỘ SẺ PASSERRIFORMES
    Họ Khướu Timaliidae
  71        Khướu Ngọc Linh Garrulax Ngoclinhensis
    LỚP BÒ SÁT REPTILIA
    BỘ CÓ VẢY SQUAMATA
    Họ Kỳ đà Varanidae
  72        Kỳ đà hoa Varanus salvator
  73        Kỳ đà vân (Kỳ đà núi) Varanus bengalensis
    Họ Rắn hổ Elapidae
  74        Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah
    BỘ RÙA TESTUDINES
    Họ Rùa da Dermochelyidae
  75        Rùa da Dermochelys coriacea
    Họ Vích Cheloniidae
  76        Đồi mồi Eretmochelys imbricata
  77        Đồi mồi dứa Lepidochelys olivacea
  78        Quản đồng Caretta caretta
  79        Vích Chelonia mydas
    Họ Rùa đầm Cheloniidae
  80        Rùa hộp ba vạch (Rùa vàng) Cuora trifasciata
  81        Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons
  82        Rùa trung bộ Mauremys annamensis
  83        Rùa đầu to Platysternon megacephalum
    Họ Ba ba Trionychidae
  84        Giải khổng lồ Pelochelys cantorii
  85        Giải Sin-hoe (Giải Thượng Hải) Rafetus swinhoei
    LỚP CÁ  
    BỘ CÁ CHÉP CYPRINIFORMES
    Họ Cá Chép Cyprinidae
  86        Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata
  87        Cá chép gốc Procypris merus
  88        Cá mè Huế Chanodichthys flavpinnis
    BỘ CÁ CHÌNH ANGUILLIFORMES
    Họ cá chình Anguillidae
  89        Cá chình nhật Anguilla japonica
    BỘ CÁ ĐAO PRISTIFORMES
    Họ cá đao Pristidaea
  90        Cá đao nước ngọt Pristis microdon
  Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, cụ thể:
  -Các chất ma túy quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền chất và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần;
  -Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế;
  -Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES).
  4) Kinh doanh mại dâm;
  5) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
  6) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

  Lưu ý: Những thông tin pháp lý nêu trên được đăng bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và kiến thức pháp lý. Tuy nhiên, các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản hướng dẫn thường xuyên thay đổi, bị thay thế hoặc hết hiệu lực có thể dẫn đến sai lệch khi áp dụng vào thực tiễn. Để được tư vấn cụ thể, chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.
   
  Chúng tôi thực hiện:
  -Tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc nêu trên;
  - Soạn hồ sơ thực hiện công việc nêu trên cho khách hàng;
  - Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC;
  - Gửi hồ sơ khách hàng lưu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới văn phòng luật VNS ở đâu ?

Internet

Báo chí, Tivi

Có người giới thiệu

Các nguồn khác

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2235

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32547

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4304369

Thành viên đăng nhập

Download văn bản