Luật doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Thuế và kế toán

Công bố TCCL

Giấy phép

Visa - hộ chiếu

Đất đai - thừa kế

Mã số - mã vạch

Báo giá dịch vụ

Trang nhất Home » Văn bản pháp luật

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Thông tư số 60/2014/TT-BCT

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính Phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

27/12/2014 Tải về
2 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP

Nghị định về sản xuất kinh doanh rượu.

12/12/2012 Tải về
3 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

18/11/2015 Tải về
4 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

12/11/2015 Tải về
5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01/12/2015 Tải về
6 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp

14/09/2015 Tải về
7 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài

25/09/2015 Tải về
8 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà Nước.

18/09/2015 Tải về
9 Nghị định số 93/2015/NĐ-CP

Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

15/10/2015 Tải về
10 Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp 2014

19/10/2015 Tải về
11 Thông tư 01/2016/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục và quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

01/02/2016 Tải về
12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014

18/07/2015 Tải về
13 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự năm 2014

14/11/2008 Tải về
14 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

14/08/2015 Tải về
15 Thông tư 02a/2015/TT-BTP

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

23/02/2015 Tải về
16 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

06/01/2016 Tải về
17 Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

31/12/2014 Tải về
18 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

19/06/2014 Tải về
19 Bộ luật tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

25/11/2015 Tải về
20 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

27/11/2015 Tải về
21 Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

27/11/2015 Tải về
22 Luật Dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

01/07/2016 Tải về
23 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

01/07/2015 Tải về
24 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

01/07/2015 Tải về
25 TẠM NHẬP TÁI XUẤT LÀ GÌ???

Theo quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM của bộ Thương mại ngày 31/10/1998 định nghĩa tạm nhập tái xuất như sau:

28/06/2013 Tải về
26 LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI

28/06/2013 Tải về
27 Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa
kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

28/06/2013 Tải về
28 LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 1311/1998/QĐ-BTM NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1311/1998/QĐ-BTM NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998

28/06/2013 Tải về
29 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh

28/12/2012 Tải về
30 Thông tư ban hành một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiêp

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập và đăng ký thay đổi các nội dung đã đăng ký đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

28/12/2012 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới văn phòng luật VNS ở đâu ?

Internet

Báo chí, Tivi

Có người giới thiệu

Các nguồn khác

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 296

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36499

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3928493

Thành viên đăng nhập

Download văn bản